Geschiedenis

In de Tweede Wereldoorlog ontstond in Barneveld een scoutinggroep, die toen nog padvinderij genoemd werd. Op 2 april 1941 nam de bezetter het besluit om de padvinderij te verbieden en te ontbinden. Als reden werd gegeven dat het Britse culturele en politieke propaganda was. 

1946: Officiële oprichting Jan van Schaffelaargroep

Als officiële oprichtingsdatum van de Jan van Schaffelaargroep wordt aangehouden 30 maart 1946. De eerste bijeenkomsten waren bij de, zoals het in het logboek genoemd wordt, Spreeuwentoren in het Schaffelaarse bos. Met de Spreeuwentoren wordt de theekoepel bedoeld, die enkele jaren geleden afbrandde en in oude luister is hersteld. 

De Jan van Schaffelaargroep bestond uit een welpengroep en verkennersgroep. De welpengroep (de horde) werd geleid door een Nans Plaizier (dochter van de gemeentesecretaris) en door Jannie Mosterd (dochter van aannemer Mosterd) en Frouke Kruize. De welpengroep was een behoorlijk grote groep, maar het precieze aantal welpen is niet bekend.

De verkennersgroep werd geleid door de vaandrigs Jack Eikenoord en Wouter Suter. Vanaf eind 1947 ook door hopman Bob de Moor, die voor de Rotterdamse Bank in Barneveld werkte. De groep verkenners telde ongeveer 32 leden, verdeeld in vijf patrouilles: Leeuwen, Zwaluwen, Bevers, Kieviten en Kemphanen. Leden in die tijd waren onder andere: Ad(dy) Soels, Joop Hartkamp, Henk en Wim Mosterd, Bob en Nol Hamerling. De plaatselijke commissie (het bestuur) bestond uit de heren Dr. van der Horst, Romeyn en Hamerling.

’s Winters vonden de bijeenkomsten plaats in de nieuwe eierhal. Later mochten de padvinders van de baronesse de oude timmerwerkplaats bij de tuinmanswoning aan de Wesselseweg  in het bos gebruiken. 

Er werd ook uitgeweken naar andere locaties in Barneveld. Voor cursussen en leidersbijeenkomsten van het district West-Veluwe kon men terecht in ‘Ons eigen gebouw’ van de Nederlandse Protestanten Bond aan de Spoorstraat. Ook werd er door de welpen en verkenners regelmatig gebruik gemaakt van de gymzaal in de openbare school in het eerste Achterdorp. De betrokkenheid van burgemeester Kuntze bij de Jan van Schaffelaargroep was groot en door zijn tussenkomst konden deze locaties gratis of tegen een gering bedrag worden geleend.

Eind 1950 bestaat de groep niet meer. Hoe of wat is niet bekend.

1947: Rooms Katholieke padvindersgroep ‘St. Michaël’
In Nederland bestonden er tot 1973 verschillende padvindersbewegingen. Elke zuil had zijn eigen vereniging. Voor de meisjes waren er het neutrale Nederlands Padvindsters Gilde (NPG) en de Katholieke Nederlandse Gidsen (NG). De jongensverenigingen waren de neutrale Nederlandse Padvinders Vereniging (NPV) en de Katholieke Verkenners (KV). 

Van deze laatste landelijke vereniging maakte de Padvindersgroep St. Michael deel uit. De padvindersgroep werd geleid door hopman Schueler, vaandrig Willemars en vaandrig Tolboom en de welpengroep door akela Willemars en mej. B. de Vette. De bekende Barneveldse pastoor Gowthorpe fungeerde als groepsaalmoezenier. De St. Michaelgroep huisde in een ruimte in de St. Catharinakerk aan de Langstraat.

29 november 1947: Opening clubhuis Bosberggroep (Stroe)
Hoewel niet in Barneveld is de Bosberggroep in Stroe een goed voorbeeld van de populariteit van de padvinderij. Deze groep geleid door Oubaas Palstra, trok leden uit Stroe, Voorthuizen en Kootwijkerbroek. . Het troephuis stond op een terrein van de heer Van Wenum aan de Stroeërweg. 

1962: heroprichting Schaffelaargroep
Op 6 januari 1962 werd De Schaffelaargroep opnieuw opgestart en een paar maanden later werd de Welpenhorde (groep jongens van ca. 7 tot 12 jaar) geïnstalleerd. Dit gebeurde in de trouwzaal van de gereformeerde kerk in Barneveld. In het bestuur zaten de heer K. Kamminga, D. van Boven (de latere wethouder van de gemeente Barneveld), W. van Schaik en mevrouw F. van de Hessenweg – Kruize. De groep kreeg wederom medewerking van mevrouw J.L.A. Clifford Kocq van Breugel, baronesse van Nagell, want zij stelde ook nu een stuk van het Schaffelaarse bos beschikbaar om er een troephuis op te bouwen. De heer van Boven had al een tekening gemaakt van het te bouwen troephuis. Tot die tijd maakte de Schaffelaargroep gebruik van een lokaal in verenigingsgebouw ‘De Schout’ aan de Schoutenstraat. Dat stond schuin achter het tegenwoordige restaurant Rose Garden. 

De Schaffelaargroep kende, bij gebrek aan leiding, alleen een welpengroep. Werden de jongens te oud voor de welpengroep, dan gingen zij over naar verkenners van de Hessengroep in Lunteren. Er waren op dat moment twee patrouilles met Barneveldse verkenners en twee met Lunterse verkenners. In mei 1966 nam één van de Barneveldse patrouilles, de Herten-patrouille, onder leiding van Tiemen Schimmel, deel aan de regionale patrouillewedstrijden van de districten Betuwe, Stichtse Heuvelrug en Neder-Veluwe. Ze eindigden op de 12e plaats. 

In 1966 telde de Schaffelaargroep 48 leden. De zoektocht naar een geschikte locatie en naar meer leiding lijkt een terugkerend thema in het bestaan van de Schaffelaargroep. In de Nieuwe Holevoet, lezen we op 16 april 1966: “Ondanks de optimistische geluiden moeten de Barneveldse padvinders toch een noodkreet laten horen. Een dringende noodkreet omdat er binnenkort waarschijnlijk geen leiding meer zal zijn, die de jeugdige leden bezig zal zouden.”

In januari 1967 werd er afscheid genomen van akela mej. J. R. Bakkenes en hopman K. van de Heuvel. Gelukkig kwam er nieuwe leiding voor in de plaats: de heren G. van Scherpenzeel en A. Sneevliet en de dames M. Hendriks, E. van Maren en A. Schimmel. Er waren op dat moment 24 welpen. 

De zoektocht naar een clubhuis bleef bestaan. In 1967 verkocht de eerdergenoemde mevrouw J.L.A. Clifford Kocq van Breugel, baronesse van Nagell, landgoed de Schaffelaar aan het Geldersch Landschap. Kennelijk was er daarom geen plaats meer voor de Schaffelaargroep. De groep huisde rond 1967 in ieder geval in een gebouwtje aan de Brummelkamperweg, achter de loods van drankenhandel Schuurman aan de Kallenbroekerweg. Dat gebouwtje moest plaats maken voor de bouw van de wijk Oldenbarneveld.

1973: Opheffing Schaffelaargroep. Einde padvinderij in Barneveld.: “Half Barneveld werd afgelopen om leiding te krijgen, maar zonder resultaat. De leiding die er de laatste tijd was, moest wegens verhuizing en studieredenen ook afhaken, zodat er geen uitweg meer was. Ook het gebrek aan ruimte speelde een rol. Enige tijd geleden kregen we te horen dat er plannen bestonden voor de bouw van een clubhuis in het Schaffelaarse Bos, later bleek de gemeente niet zo’n haast meer te hebben met ons gebouw.” Staat er in een berichtje in De Barneveldse krant van 14 september 1973. De Schaffelaargroep is opgeheven.

In een brief van precies een week eerder aan de groepsleider, de heer C. Schelling, werd door de districtsraad van het district Neder-Veluwe meegedeeld dat zij akkoord gaat met het besluit tot opheffing van de Schaffelaargroep. 

De spullen werden vergeven aan de Lunterse Hessengroep en het kapitaal van de groep wordt verdeeld onder een aantal verenigingen in Barneveld (Muziekkorps De Harmonie, de Klup, de Catharinaparochie en het jeugdwerk van de Immanuëlkerk en de Gereformeerde Kerk). Ook wordt er een afspraak gemaakt met het district dat het bedrag dat de Schaffelaargroep schenkt aan het district (hfl. 1200,-) ten goede moet komen aan een eventueel nieuw op te richten Barneveldse Scoutinggroep. De leden van de Schaffelaargroep gingen voor het merendeel over naar de Lunterse Hessengroep.

1994: Witte vlekkenplan
Met het oog op de te houden Wereld Jamboree in 1995 (Dronten) kwam Scouting Nederland met het zogenaamde Witte vlekkenplan. Een plan dat inhield dat op plaatsen waar nog geen Scoutinggroep was, geprobeerd moest worden een groep op te richten. Dit om de te verwachten ledengroei n.a.v. de Wereld Jamboree op te kunnen vangen. Samen met het toenmalige districtsbestuur en het bestuur van Scouting Lunteren werd bekeken of er in Barneveld tot oprichting van een groep kon worden gekomen. 

Er was vrij veel belangstelling voor de groep van ouders, maar uiteindelijk werd toch van een nieuw op te richten groep afgezien. Er was een gebrek aan leiding en een geschikte locatie. Iets dat de Barneveldse padvinderij in de voorbije jaren al meerdere malen de spreekwoordelijke das om had gedaan.

2015: Nog steeds veel belangstelling uit de gemeente Barneveld
In 2015 bestaat Scouting Lunteren 70 jaar. In november 2007 fuseerden de twee Lunterse Scoutinggroepen, Zandkleppers (meisjes) en Hessengroep (jongens) tot één groep: Scouting Lunteren. Beide groepen werkten al sinds het midden van de jaren zeventig samen en eigenlijk was er al jaren sprake van één groep.

Scouting Lunteren heeft in januari 2015 185 leden. Dit zijn jeugdleden van 5 tot en met 18 jaar en vrijwilligers, vanaf 18 jaar. Ruim 80 leden van de groep komt uit de gemeente Barneveld. Zij weten wekelijks de weg naar het clubhuis van de groep te vinden, dat is gelegen in het Lunters Buurtbos, aan de Hessenweg. En zo blijkt dat de padvinderij (of Scouting zoals het tegenwoordig wordt genoemd) nog steeds springlevend is in de regio Barneveld!

2021
Op 4 september 2021 starten de eerste opkomsten van Scouting Fleur de Lis in Voorthuizen.’

De geschiedenis van uw webbrowser wissen en beheren